Vijesti
Potvrđeno: Prepis ispita Sebije Izetbegović na reciklažnom papiru ne smatra se dokumentom! Ispiti Sebije Izetbegoviće sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani su na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata, potpisa, potvrdili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
#

Inspekcija je postupala na osnovu anonimne prijave koja je u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove stigla 15. novembra, piše N1.

“S obzirom na to da su postupajuće inspektorice navode iz predmetne prijave cijenile novim činjenicama i okolnostima, u smislu člana 31. Zakona o inspekcijama, 23. 11. 2022.godine izvršen je inspekcijski nadzor na okolnosti tražene novim zahtjevom. Tom prilikom, između ostalog je utvrđeno i da upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista, kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom”, naveli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Ispiti na reciklažnom papiru

“Inspektorima su, na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) deset ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i devet naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena”, navode iz Inspekcije.

Inspektori su utvrdili da se navedeni papiri ne mogu smatrati dokumentom.

“Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na spomenutim papirima. Inspektori su utvrdili da se navedeni 'papiri' ne mogu smatrati dokumentom o priznavanju položenih ispita na drugom medicinskom fakultetu na način kako je to bilo propisano Statutom Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991. godine”, navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Neuredno vođena dokumentacija na Medicinskom fakultetu

Iz Inspekcije kažu i da u Matičnim knjigama od 1990. godine do 1997. godine uopće nije upisana Sebija Izetbegović te da se nalazi u matičnoj knjizi magistranata od 1964. do 1998. godine, no da nije naveden datum njenog upisa.

“Neposrednim opažanjem Matičnih knjiga od strane inspektora je utvrđeno da u Matičnoj knjizi I, od rednog broja 723, koji počinje sa datumom upisa 3. 1. 1990.godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige, koji završava školske 1996/1997.godine, nije upisana Izetbegović, Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosjea koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić, Senad sa datumom upisa 4. 2. 1992.godine, dok u Matičnoj knjizi broj II imenovana također nije upisana”, objasnili su u Upravi za inspekcijske poslove KS.

Osim toga, inspektori su pojasnili da da su Matične knjige vođene “neuredno i nepotpuno”.

“Tim Statutom u članovima 152,153. i 154. propisan je način prelaska studenata sa drugih medicinskih fakulteta i priznavanja položenih ispita u smislu da je odluku o prelasku studenata donosio Savjet Fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat Fakulteta, po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika odnosno Katedre. Također, članom 130. i 131. Statuta Medicinskog fakulteta bila je predviđena mogućnost ekvivalencije započetog studija odnosno završenim pojedinim godinama, semestrima, trisemestrima i položenim ispitima, u skladu sa postupkom i načinom utvrđenim posebnim pravilnikom koji donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta."

U pogledu prijave i odbrane magistarskog rada inspektori nisu ponovo vršili inspekcijski nadzor, jer je isto već bilo predmet prethodnog inspekcijskog nadzora, a cijeneći da se u prijavi ne navode nove činjenice i oklonosti u vezi sa navedenim.

Izvršen je uvid u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964. do 1998.godine od rednog broj 1 do 442, te je utvrđeno da je pod rednim brojem 437 upisana Izetbegović dr. Sebija, da je dana 19.03.1998.godine odbranila magistrski rad na temu “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčati za vrijeme rata u Sarajevu”. Iz Matične knjige proizilazi da rubrika “godina upisa i apsloviranja na studiju trećeg stupnja” nije popunjena, te nije naznačeno da je imenovana podigla diplomu.

Prema odredbama člana 77. Zakona o visokom obrazovanju KS, koji je stupio na snagu u septembru ove godine, visokoškolska ustanova obavezna je poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove. S tim u vezi, zapisnici o izvršenim inspekcijskim nadzorima sa utvrđenim činjeničnim stanjem dostavljeni su visokoškolskoj ustanovi, odnosno Univerzitetu u Sarajevu, kao i Tužilaštvu KS koje također vodi istragu u navedenom predmetu, te Uredu za borbu protiv korupcije KS, kao odgovor na proslijeđeni zahtjev za inspekcijski nadzor”, navode iz Inspekcije.

Ranije danas sa Medicinskog fakulteta UNSA poručili su da se dva studenta – Sarić i Izetbegović nisu vodili pod istim brojem. Podsjećamo da je danas utvrđeno da su Sebiji Izetbegović priznali ispite koje nikad nije položila.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.