Vijesti
Skupština Brčko distrikta usvojila Nacrt zakona o radu Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH u petak su razmatrali i u prvom čitanju usvojili Nacrt zakona o radu o kojemu će biti provedena javna rasprava, i to u dva termina - 2. i 9. aprila
#

 Razmatrano je i usvojeno Izvješće Zakonodavnog povjerenstva po zaključku Skupštine Brčko distrikta od 28. novembra  2018. godine koji se odnosi na naknade članova upravnih i nadzornih odbora.

 Donesen je Zaključak kojim je precizirano da naknade članova upravnih odbora mogu iznositi najviše do iznosa prosječne plaće isplaćene u Brčko distriktu za prethodnu godinu, a naknade članova nadzornih odbora najviše do 70 posto iznosa prosječne plaće isplaćene u Brčko distriktu za prethodnu godinu.

 Članovi upravnih i nadzornih odbora ne mogu imati manje kvalifikacije i radno iskustvo od menadžmenta kojeg biraju, a članovi upravnih odbora ne mogu biti birani u institucijama u kojima su u radnom odnosu.

 Utvrđena je i obveza da upravni i nadzorni odbori najmanje dva puta godišnje izvještavaju osnivača o svom radu, a godišnji poslovni planovi javnih poduzeća, ustanova, zavoda i fondova moraju biti upućeni osnivaču na usvajanje najkasnije do kraja prvog kvartala kalendarske godine za koji se plan usvaja.

 Također je precizirano da je potrebno tražiti suglasnost osnivača za bilo kakve izmjene i dopune akata koje je osnivač donio ili prethodno dao suglasnost.

 Svi pravilnici, njihove izmjene i dopune koje reguliraju plaće, naknade, minuli rad, topli obrok, dnevnice i druga primanja isključivo se donose uz suglasnost osnivača.

 Upravni odbori i menadžmenti javnih poduzeća, ustanova i fondova zaduženi su da u roku od 60 dana izvrše usklađivanja svojih akata s Izvješćem i Zaključkom, a Vlada Brčko distrikta BiH i nadležna skupštinska povjerenstva da u roku od 90 dana pripreme i predlože Skupštini izmjenu zakonskih propisa i osnivačkih akata identificiranih u Izvješću Zakonodavnog povjerenstva.

 Na sjednici je dana suglasnost na Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH o prihvaćanju lokacije Ficibajer kao konačne lokacije sportsko-rekreativnog centra "Ficibajer" te je usvojen i Plan poslovanja JP "Komunalno Brčko" za 2019. godinu.

 Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko distrikta BiH je odloženo.

 Skupština će sjednicu nastaviti u ponedjeljak, 18. mart, razmatranjem seta zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Distrikta, izvijestila je Skupština Brčko distrikta BiH.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.